Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji o Usługobiorcach – użytkownikach Serwisu oraz Aplikacji oraz służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu w Serwisie i Aplikacji używane się pliki Cookies oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików Cookies.

§ 1. DEFINICJE
Administrator Danych Osobowych – Zone IT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Dembowskiego 59/5, 51-670 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000401815, NIP: 8982198001, REGON: 021758025.
Aplikacja – aplikacja mobilna, odpowiadająca, będąca programem komputerowym, dostępna na platformach mobilnych iOS/Android/Windows Phone, którą Usługobiorca może pobrać na telefon komórkowy (smartfon) i która umożliwia korzystanie z Usług.
Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu/Aplikacji i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz z Aplikacji.
Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator – jako Usługodawca – świadczy Usługi drogą elektroniczną. Serwis umieszczony jest pod adresem Spinker.pl
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do Serwisu.
Usługobiorca – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, który jest użytkownikiem Serwisu lub Aplikacji.
§ 2. DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCÓW
 • W czasie korzystania z Serwisu lub Aplikacji Usługobiorca może zostać poproszony o dobrowolne podanie swoich danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, miejsca prowadzonej działalności, numeru PESEL, NIP, miejsca i daty urodzenia, serii i numeru dowodu tożsamości. W przypadku wypełniania niektórych z dostępnych w Serwisie/Aplikacji dokumentów, Usługobiorca może zostać poproszony o dobrowolne podanie innych danych w celu sporządzenia dokumentu. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Serwis/Aplikacja może zebrać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP).
 • Dane osobowe Usługobiorców, zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone w toku użytkowania Serwisu lub Aplikacji są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204), wyłącznie w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.
 • Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, a dotyczących jej użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzania danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • Usługobiorcom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, a także zwrócenia się do Administratora z pisemnym żądaniem usunięcia wcześniej podanych danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Administratora.
 • W razie usunięcia Konta użytkownika lub wystąpienia z żądaniem usunięcia danych Administrator dokonuje ich usunięcia niezwłocznie. Jeżeli jednak istnieją umowy, które Użytkownik zawarł już z innym Użytkownikiem Serwisu/Aplikacji i zostały one już podpisane i wygenerowane w formacie PDF, pozostają one dostępne dla drugiej strony umowy, dopóki będzie ona Użytkownikiem Serwisu/Aplikacji, jako niezbędne dla prawnie usprawiedliwionych celów stron umowy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zawarte w takich umowach nie będą przetwarzane przez Administratora w żadnym innym zakresie, aniżeli ich udostępnianie drugiej stronie takiej umowy.
 • Po usunięciu Konta użytkownika przez obie strony umowy, Administrator będzie przechowywał ich dane ujawnione na zawartych przez nich umowach w archiwum, przez czas nieoznaczony – jako niezbędne dla prawnie usprawiedliwionych celów stron umowy – na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Dostęp do Archiwum posiada jedynie Administrator, który może udostępnić umowy wyłącznie jednej z ich stron, na jej żądanie. Udostępnienie archiwalnych umów odbywa się osobiście pod adresem:
  Zone IT Sp. z o.o. ul. Braniborska 44/1, 53-680 Wrocław lub poprzez przesłanie wydruku zawartej umowy w ilości egzemplarzy zgodnej z jej treścią listem poleconym, na adres wskazany przez stronę. Strona obowiązana jest pokryć koszty wysyłki, dokonując przelewu na konto ADO wskazane w odpowiedzi na żądanie. Jeżeli adres wysyłki wskazany przez stronę nie odpowiada jej adresowi wskazanemu w umowie, możliwy jest tylko osobisty odbiór umowy, po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.
 • Przechowywanie danych osobowych zawartych w umowie uważa się za niezbędne dla prawnie usprawiedliwionych celów Usługobiorcy, także po usunięciu konta użytkownika przez niego lub przez drugą stronę umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji, jeżeli przechowywane są one w celu zabezpieczenia interesów obu stron umowy podpisanej za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji celem umożliwienia ich dostępu do stworzonej przez nich umowy, by umożliwić prawidłowe wykonywanie umowy lub na wypadek powstania ewentualnych roszczeń wynikających z nienależytego jej wykonywania lub wykonywania, również by możliwy był dostęp stron takiej umowy w celach dowodowych (na potrzeby ewentualnego procesu sądowego), jak również w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji wobec ADO.
 • Przed usunięciem danych na podstawie żądania, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Administrator poinformuje każdą ze stron umowy o konsekwencjach usunięcia danych, tj. o niemożności dostępu do umowy po usunięciu tych danych oraz niemożności wykorzystania takiej umowy w celach dowodowych na wypadek powstania ewentualnych sporów między stronami tej umowy związanych z jej niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia wysłania tej informacji którakolwiek ze Stron cofnie żądanie, Administrator nie usunie danych osobowych Usługobiorcy, a zastosowanie ma ust. 7.
 • W razie usunięcia Konta użytkownika lub wystąpienia z żądaniem usunięcia danych Administrator dokonuje ich usunięcia niezwłocznie. Jeżeli jednak istnieją umowy, które Użytkownik zawarł już z innym Użytkownikiem Serwisu/Aplikacji i zostały one już podpisane i wygenerowane w formacie PDF, pozostają one dostępne dla drugiej strony umowy, dopóki będzie ona Użytkownikiem Serwisu/Aplikacji, jako niezbędne dla prawnie usprawiedliwionych celów drugiej strony umowy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zawarte w takich umowach nie będą przetwarzane przez Administratora w żadnym innym zakresie, aniżeli ich udostępnianie drugiej stronie takiej umowy.
 • Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Usługobiorców, będących użytkownikami Serwisu lub Aplikacji innym osobom lub instytucjom, bez ich wyraźnej zgody. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe Usługobiorców mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP Usługobiorców. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem i Aplikacją oraz zbierania ogólnych, statystycznych informacji – tj. okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu, jak również w celach bezpieczeństwa. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§ 3. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
 • Korzystając z Serwisu lub Aplikacji, Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie plików Cookies, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 • Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Usługobiorcy pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Usługobiorcy, a w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Usługobiorcy wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować Serwis/Aplikację indywidualnie do każdego Usługobiorcy.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Usługobiorcy,
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Usługobiorcy. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Usługobiorcy.
§ 4. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES
 • Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  • konfiguracji Serwisu lub Aplikacji – rozpoznania Urządzenia Usługobiorcy oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej lub Aplikacji, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych i Aplikacji – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu oraz zawartości Aplikacji do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu i Aplikacji. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową lub Aplikację, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych Serwisu oraz z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji.
§ 5. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) oraz urządzenia mobilne zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Usługobiorcy. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.
 • Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Usługobiorcy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Usługobiorcy. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa lub w ustawieniach urządzenia mobilnego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w ustawieniach danego Urządzenia.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie lub Aplikacji.
 • W przypadku pytań związanych z polityką prywatności prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@spinker.pl.
x

Skorzystaj z naszej aplikacji dostępnej w Google Play!

Spinker - Umowy na odległość

Pobierz już dziś!

x
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.