Regulamin świadczenia usług

§ 1. DEFINICJE
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej tj. adres e-mail.
Aplikacja – aplikacja mobilna, odpowiadająca Serwisowi Usługodawcy, będąca programem komputerowym, dostępna na platformach mobilnych iOS/Android/Windows Phone, którą Usługobiorca może pobrać na telefon komórkowy (smartfon) i która umożliwia korzystanie z Usług.
Cennik – opublikowany w Serwisie oraz dostępny poprzez Aplikację wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z odpłatnych Usług.
Dokument – wzór umowy, oświadczenia, protokołu lub innego dokumentu dostępny w Serwisie/Aplikacji.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę w celu rejestracji do Serwisu Usługodawcy/Aplikacji (założenia Konta).
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.
Konto Usługobiorcy – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w celu korzystania z Usługi. Dostęp do Konta możliwy jest poprzez Aplikację lub Serwis Usługodawcy, po zalogowaniu się.
Osoby trzecie – osoby inne niż Usługodawca i Usługobiorca.
Urządzenie mobilne – telefon komórkowy (smartphone) lub inne podobne urządzenie, umożliwiające zainstalowanie na nim i korzystanie z Aplikacji.
Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Usługobiorcy, w Aplikacji i za pośrednictwem Serwisu, wybranego przez niego wzorca Dokumentu, wraz z możliwością jego podpisania i przechowywania. Usługa jest dostępna za pośrednictwem Aplikacji, na platformach mobilnych iOS/Android/Windows Phone oraz na koncie Usługobiorcy umieszczonym w Serwisie Usługodawcy.
Usługobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada Konto (została zarejestrowana) i korzysta z Usług
Usługodawca – Zone IT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Dembowskiego 59/5, 51-670 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000401815, NIP: 8982198001, REGON: 021758025.
Ustawienia Prywatności – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy, pozwalająca Usługobiorcom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.
Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod domeną Spinker.pl.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym zasady korzystania z Serwisu i odpowiadającej mu Aplikacji,
  • warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców,
  • zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Usługodawca, w Serwisie i Aplikacji, nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługobiorcy nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 • Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, od chwili jego akceptacji.
§ 3. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA
 • Usługobiorcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która dokona rejestracji w Serwisie/Aplikacji i zawrze umowę o świadczenie Usług zgodnie z niniejszym paragrafem.
 • W celu rozpoczęcia korzystania z Usług należy:
  • zainstalować Aplikację na Urządzenie mobilne oraz założyć konto za jej pośrednictwem (wypełnić Formularz rejestracyjny) lub wypełnić formularz rejestracyjny w Serwisie,
  • zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru,
  • wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
  • w przypadku wypełnienia formularza w Serwisie – potwierdzić wolę korzystania z Usług poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail Usługobiorcy podany w Formularzu rejestracyjnym.
 • Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą założenia Konta w Aplikacji i zaakceptowania Regulaminu, a w razie rejestracji za pośrednictwem Serwisu – z chwilą potwierdzenia przez Usługobiorcę zawarcia umowy poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail Usługobiorcy.
 • Automatycznie po dokonaniu rejestracji (lub w razie wypełnienia formularza rejestracyjnego za pośrednictwem Serwisu – po kliknięciu linku aktywacyjnego) dla Usługobiorcy tworzone jest unikalne Konto w ramach Serwisu oraz odpowiadającej mu Aplikacji. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Usługobiorca jest informowana o utworzeniu Konta drogą e-mailową.
 • Dostęp do niektórych Dokumentów może być odpłatny (Usługi premium). W celu korzystania z Usług odpłatnych, oprócz wypełnienia kroków wskazanych w § 3 ust. 2, Usługobiorca powinien dokonać opłaty za Usługę zgodnie z Cennikiem, bezpośrednio na rachunek Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu Platnosci.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000478681, NIP: 527-270-17-13, REGON: 146896842
 • Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Do rejestracji konieczne jest ustalenie indywidualnego hasła. Jako login przypisywany jest podany przy rejestracji adres e-mail.
 • Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej (adres e-mail). Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym i na adres poczty elektronicznej przesyłane są dane określone w formularzu, w celu ich autoryzacji oraz link aktywacyjny. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.
 • Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 • Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu/Aplikacji lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest do nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 • Umowa z Usługobiorcą zawierana jest na czas nieoznaczony.
§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 • Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, Internet Explorer w wersji co najmniej 10.0. lub FireFox, Edge, Chrome, Opera, Safari,
  • włączona obsługa Cookies i Java Script,
  • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 • Warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji jest:
  • posiadanie właściwego rodzaju Urządzenia mobilnego, posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w system operacyjny Android
  • pobranie darmowej aplikacji na Urządzenie Mobilne i poprawne jej zainstalowanie w pamięci urządzenia mobilnego.
 • W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 • Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji.
 • Pobranie Aplikacji na Urządzenie Mobilne oraz późniejsze korzystanie z Aplikacji, jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek poszczególnych Operatorów.
 • Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego również Usługobiorca zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW
 • Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 5.
 • W celu zagwarantowania praw konsumentów, funkcjonalności Serwisu/Aplikacji zostały skonstruowane w taki sposób, że niemożliwe jest zawarcie za pośrednictwem Aplikacji/Serwisu umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
 • Usługodawca nie odpowiada za niemożność świadczenia Usług wynikającą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie dostawcy Internetu, Operatora sieci komórkowej, uszkodzenia urządzenia mobilnego itp.
 • Usługodawca zapewnia stosowanie następujących narzędzi w zakresie bezpieczeństwa:
  • szyfrowanie – do szyfrowania połączeń wykorzystywane są następujące technologie: TLS 1.2,
  • antywirus – programy antywirusowe pozwalające na eliminację złośliwego kodu z wiadomości email, zarówno ściąganych, jak i wysyłanych; skanowanie zasobów znajdujących się na dyskach twardych,
  • IDS (Intrusion Detect System) – systemy wykrywania włamań – IDS pozwala na wykrycie włamania w czasie rzeczywistym, tzn. w momencie, kiedy jest ono dokonywane, a tworzenie bazy sygnatur MD5 plików systemu operacyjnego pozwala na oszacowanie skali włamania,
  • firewall – w celu zabezpieczenia serwerów przed niepowołanym dostępem z Internetu stosowane jest filtrowanie pod kątem występowania:
   - niepoprawnych pakietów,
   - zbyt dużych ilości pakietów wysyłanych w celu wywołania odmowy usługi (czyli ataku DoS),
   - pakietów przychodzących z adresów znanych jako niebezpieczne, itp.,
  • autoryzacja – dostęp do usługi poprzedzany jest autoryzacją użytkownika przez jego nazwę i hasło – zapobiega to ingerowaniu niepowołanych osób w usługi świadczone Usługobiorcy,
  • audyty bezpieczeństwa – wykorzystywane oprogramowanie jest stale monitorowane pod kątem występowania błędów umożliwiających dokonanie włamania na serwer,
  • upgrade – wersje oprogramowania stwarzające sytuacje, w których istnieje duże prawdopodobieństwo włamania na serwer są zamieniane na takie, w których poprawiono już błędy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu lub Aplikacji,
  • wysyłania na Adres elektroniczny Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  • odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędny Adres elektroniczny lub narusza postanowienia Regulaminu,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.
  • Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych, związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 • Usługobiorcy korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
  • wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  • wykorzystywania Usług do zawierania umów sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie i Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji oraz od korzystania z Serwisu lub Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • podejmowania działań prowadzących do przeciążenia Serwisu/Aplikacji, ingerujących w zasoby innych użytkowników Serwisu/Aplikacji lub mogących wywołać jakąkolwiek szkodę u Usługodawcy i innych podmiotów.
 • Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług w sposób określony przez Usługodawcę, a także nie dostarczać Usług świadczonych przez Usługodawcę osobom trzecim.
 • Usługobiorca zobowiązany jest przekazać Usługodawcy wszelkie informacje, które Usługodawca określił za niezbędne, aby zrealizować niniejszą Umowę.
§ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI
 • Usługi świadczone są przez Usługodawcę świadczone są nieodpłatnie lub – część z nich – odpłatnie. Odpłatność dotyczyć może niektórych Dokumentów dostępnych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji (usługi premium).
 • W przypadku wprowadzenia usług odpłatnych (usług Premium), wysokość opłaty Usługodawca określa w Cenniku, dostępnym w Serwisie oraz w Aplikacji. Podane ceny stanowią ceny brutto, zawierające podatek VAT.
 • W celu skorzystania z usług odpłatnych, Usługobiorca wybiera odpowiednią opcję w Serwisie i Aplikacji (dostęp do określonego Dokumentu lub okresowy dostęp do pakietu Dokumentów Premium) oraz uiszcza opłatę zgodną z Cennikiem.
 • Płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rachunek Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu Platnosci.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000478681, NIP: 527-270-17-13, REGON: 146896842.
 • Płatności za pośrednictwem systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 • Usługodawca udostępnia Usługobiorcom w Serwisie oraz w Aplikacji odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Platnosci.pl.
 • Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie lub Aplikacji i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową serwisu Platnosci.pl.
 • W celu dokonania płatności, Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 • Na żądanie Usługobiorcy, skierowane drogą e-mailową na adres: info@spinker.pl lub też w formie pisemnej na adres Usługodawcy. wystawi fakturę VAT tytułem opłaty.
 • Korzystanie z Usług, jak również kontaktowanie się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej wiąże się z korzystaniem z Internetu i transmisją danych. Opłata za dostęp do Usług nie obejmuje kosztów transmisji danych, które Użytkownik ponosi zgodnie z obowiązująca Użytkownika taryfą dostawcy Internetu.
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • Usługodawca oraz Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 • Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
 • Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  • szkody wynikłe z podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,
  • szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania przez Usługobiorcę wyboru niewłaściwego dla jego sytuacji Dokumentu dostępnego w Aplikacji/Serwisie, w tym skorzystania z prostego wzoru dokumentu w sytuacji, gdy niezbędne jest sporządzenie skomplikowanej umowy lub innego dokumentu), a także z niedostosowania się Usługobiorcy do informacji lub wskazówek zamieszczonych w Aplikacji/Serwisie lub z niewłaściwego uzupełnienia treści w polach do modyfikacji. Nie ponosi również odpowiedzialności za umieszczone w dokumentach przez Usługobiorcę dane taki jak np. ceny, terminy, wysokość kar umownych.
§ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 • Aplikacja oraz Serwis stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy. Z chwilą utworzenia Konta Usługobiorcy, Usługodawca udziela Usługobiorcy, na czas trwania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji i z Serwisu dla celów niekomercyjnych, w zakresie własnego użytku Usługobiorcy, na następujących polach eksploatacji:
  • zainstalowanie na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych, które posiada Usługobiorca (przy czym na jednym urządzeniu mobilnym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji);
  • korzystanie z Aplikacji i Serwisu w celu korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Usługobiorca nie jest upoważniony do używania Aplikacji/Serwisu w jakimkolwiek innym celu, aniżeli wskazany w ust. 1, ani do dokonywania jakichkolwiek zmian w Aplikacji/oprogramowaniu, jej dekompilacji, sprzedaży, rozpowszechniania, użyczania, ani udzielania dalszych licencji.
 • Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług, na czas jej trwania, Usługodawca upoważnia Usługobiorcę do korzystania z wzorów Dokumentów dostępnych w Serwisie/Aplikacji. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Aplikacji wyłącznie w celu wykorzystania dostępnych w nich wzorów Dokumentów dla własnych celów (zawieranie umów, podpisywanie oświadczeń, sporządzanie protokołów). Każde inne użycie, jak również dokonywanie zmian we wzorcu (innych, aniżeli te, które umożliwia Aplikacja/Serwis), ich sprzedaż, rozpowszechnianie, użyczanie jest niedopuszczalne.
 • W pewnych wypadkach wybór i układ treści Dokumentów udostępnianych w Serwisie i Aplikacji stanowić będą utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takim wypadku, z chwilą zawarcia umowy, na czas jej trwania, Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych utworów dla celów niekomercyjnych, w zakresie własnego użytku, na następujących polach eksploatacji:
  • zapisywanie, pobieranie, drukowanie,
  • udostępnianie osobom, z którymi zawierana jest umowa, lub które podpisują dokument dla Usługobiorcy,
  • modyfikowanie w zakresie, w jakim umożliwia to Serwis/Aplikacja.
§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Każdy Usługobiorca ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Szczegółowe uprawnienia Usługobiorcy w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także okres przechowywania reguluje Polityka Prywatności, która jest dostępna w Serwisie i Aplikacji oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 • Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie.
 • Podanie przez Usługodawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi.
 • Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 • Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 • Usługodawca jest obowiązany zapewnić Usługobiorcy stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej Informacji o udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • Dane osobowe przechowywane są przez spółkę Zone IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000401815, NIP: 8982198001, na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko lub nazwa, siedziba, adres, adres poczty elektronicznej),
  • przedmiot reklamacji,
  • uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje niezawierające danych określonych w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@spinker.pl lub też w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 • Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 • Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni.
 • Usługobiorca zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku, dotyczącym reklamacji, w drodze pisemnej. Jeżeli reklamacja została złożona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 • Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu, ani ponownemu rozpatrzeniu.
§ 11. ROZWIĄZANIE UMOWY
 • Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną w trybie natychmiastowym, poprzez wyrejestrowanie się z Aplikacji/Serwisu, tj. samodzielne usunięcie swojego Konta Serwisie/Aplikacji lub poprzez wysłanie żądania drogą e-mailową na adres: info@spinker.pl lub też w formie pisemnej na adres Usługodawcy. W razie wysłania żądania drogą e-mailową lub w formie pisemnej Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia Konta Usługobiorcy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.
 • W razie uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty okresowej za Usługi odpłatne, w przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 1 powyżej Usługodawca zwraca Usługobiorcy proporcjonalnie część uiszczonej opłaty za niewykorzystany czas korzystania z Usług na konto, z którego opłata została uiszczona. Opłaty jednorazowe uiszczone za pobrane Dokumenty nie ulegają zwrotowi.
 • Usługobiorcy, w związku z wyrażeniem przez niego zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed terminem odstąpienia od Umowy, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.
 • Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta i niezaktualizowania go w terminie 7 dni od dnia usunięcia poprzedniego adresu.
 • O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania drogą e-mailową na Adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę, a przypadku o którym mowa w ust. 2 lit. e) – listownie na adres podany podczas rejestracji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Na podstawie ust. 2.
 • W terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy o świadczenie Usług, Usługodawca przesyła na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę zapisane przez niego w Serwisie/Aplikacji Dokumenty, które zakończył on edytować i które zostały podpisane.
 • Odinstalowanie przez Usługobiorcę Aplikacji w trakcie obowiązywania umowy o świadczenie Usług nie powoduje jednoczesnego rozwiązania umowy. W przypadku dokonania przez Usługobiorcę ponownej instalacji Aplikacji na tym samym urządzeniu mobilnym Usługobiorca może zalogować się do Aplikacji używając ustawionych przy pierwszej rejestracji loginu i hasła.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2017 roku.
 • Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w tym zwłaszcza:
  • zmiana koncepcji Usług, wprowadzenie nowych usług lub zmiana ich zakresu;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego;
  • zmiana ryzyk związanych z korzystaniem z Usług;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;
  • zmiana funkcjonalności Aplikacji lub Serwisu.
 • Zmiany w treści dokumentów dostępnych w Serwisie/Aplikacji nie stanowią zmiany umowy o świadczenie Usług i nie wymagają zmiany Regulaminu.
 • Usługodawca jest również uprawniony do jednostronnej zmiany Cennika.
 • O zmianie Regulaminu lub Cennika Usługodawca ma obowiązek zawiadomić Usługobiorcę, publikując stosowną informację w Serwisie oraz Aplikacji, a także przesyłając informację o zmianie na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 • Jeżeli Usługobiorca w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach nie rozwiąże umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, uznaje się, że zmiany zaakceptował. Wówczas zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę.
 • Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), ustawy o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy – Kodeks cywilnego (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 • „Polityka prywatności” stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
x

Skorzystaj z naszej aplikacji dostępnej w Google Play!

Spinker - Umowy na odległość

Pobierz już dziś!

x
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.